برندگان مسابقه بین المللی کارتون برزیل با موضوع آموزش

برندگان مسابقه بین المللی کارتون با موضوع آموزش به ترتیب زیر مشخص شدند:

۱ – Walter Toscanoنفر اول والتر توسکانو ار پرو


۲ – Ulisses Araujo نفر دوم اولیسس آروجو از برزیل


۳ – Makhmud Eshonkulovنفر سوم مخمود اشونکولوف از ازبکستان

برندگان لوح تقدیر مسابقه عبارت بودند از:

Genin Guerraجنین گوئرا از برزیل

Glen Batocaگلن باکوتا از برزیل

Pedro Silvaپدرو سیلوا از برزیل

Thiago Lucas,تیاگو لوکاس از برزیل
اعضای هیئت داوری این مسابقه عبارت بودند از: کارلوس آموریم، جی بوسکو، مانوئل کائتانو،مارسلو ماگون

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on StumbleUponEmail this to someone